การหาเปอร์เซ็นต์การชนะของแต่ละตัวละครใน board game Ultimate Werewolf

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยวรรณ ยามช่วง, นรา​วัลย์​ วิจิตรปัญญา​, นันท์นภัส แก้วแสนเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุมาลี ไกลเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาเปอร์เซ็นต์การชนะของแต่ละตัวละครใน Board Game Ultimate Werewolf (Finding the average win rate for each character in the Board Game Ultimate Werewolf) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์การชนะของแต่ละตัวละครใน Board Game Ultimate Werewolf 2. เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์ค่าความสามารถของแต่ละตัวละครใน Board Game Ultimate Werewolf 3. เพื่อศึกษากติกาและวิธีการเล่น Ultimate Werewolf วิธีการคือศึกษากติกาและ วิธีการเล่น และหาเปอร์เซ็นต์การชนะของแต่ละตัวละครใน Board Game Ultimate Werewolf จากค่าที่ แสดงความสามารถของตัวละครแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าตัวละครใดมีโอกาสทำให้ทีมของตนเป็นฝ่ายชนะมาก ที่สุด จากการหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความสามารถของแต่ละตัวละครโดยการหาผลรวมเปอร์เซ็นต์ค่า ความสามารถของแต่ละตัวละครหารด้วยจำนวนแมตซ์ที่มีตัวละครนั้นๆ โดย โดยให้ค่าความสามารถของตัว ละครทุกตัวรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ 0 จากนั้นจึงดำเนินการเพิ่มตัวละครเข้าไปจนครบ 12 ตัว และพิจารณาค่า ความสามารถให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เล่น โดยอ้างอิงจากคู่มือการเล่นในกล่อง Board Game Ultimate Werewolf Bodyguard

ผลการศึกษาพบว่า Bodyguard และ Hunter มีเปอร์เซ็นต์ความสามารถอยู่ที่ 6.44% Cursed และ Sorceress มีเปอร์เซ็นต์ความสามารถอยู่ที่ 9.74% Lycan มีเปอร์เซ็นต์ความสามารถอยู่ที่ -2.62% Mason มี เปอร์เซ็นต์ความสามารถอยู่ที่ 4.98 % Mayor มีเปอร์เซ็นต์ความสามารถอยู่ที่ 5.21% Priest มีเปอร์เซ็นต์ ความสามารถอยู่ที่ 6.44% Seer มีเปอร์เซ็นต์ความสามารถอยู่ที่ 17.98% Spellcaster และ Villager มี เปอร์เซ็นต์ความสามารถอยู่ที่ 2.62% Revealer มีเปอร์เซ็นต์ความสามารถอยู่ที่ 8.93% Werewolf มี เปอร์เซ็นต์ความสามารถอยู่ที่ 15.48% ซึ่งค่าความสามารถของตัวละครบนการ์ดมีผลกับเปอร์เซ็นต์การชนะ ของตัวละคร โดยยิ่งตัวละครนั้นมีค่าความสามารถมากเท่าใด เปอร์เซ็นต์การชนะของตัวละครนั้นก็จะมากขึ้น เช่นกันหรือก็คือเปอร์เซ็นต์ความสามารถของแต่ละตัวละครที่หาได้แปรผันตรงกับเปอร์เซ็นต์การชนะของแต่ละ ตัวละครศึกษาการจัดตัวละครในแต่ละแมตซ์