การหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิดชนก ไชยรบ, มณฑณา สุวรรณเทน, จิรภิญญา จูมพิลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถนรินทร์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาสูตรในการคำนวณหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ผลการดำเนินการทำให้ได้สูตรในการคำนวณหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า คือ สูตรที่ 1 การหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า คือ

An = (3/4)^n-1*A1

เมื่อ n คือ จำนวนรูปหกเหลี่ยมทั้งหมดที่ซ้อนทับกัน

An คือ พื้นที่รูปหกเหลี่ยมที่แนบในรูปที่ n

A1 คือ พื้นที่รูปหกเหลี่ยมรูปแรก