ทัศนศาสตร์ซีอิ๊ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิรมณ กำเนิดมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาการเกิดเลนส์ความร้อนจากซีอิ๊วซึ่งเป็นสิ่งของคู่ครัว เมื่อยิงลำแสงเลเซอร์ผ่านซีอิ๊ว จะทำให้ซีอิ๊วดูดซับความร้อน เป็นผลให้เกิดจากเปลี่ยนแปลงของดัชนีหักเหของซีอิ๊ว และลำแสงเลเซอร์ที่ผ่านซีอิ๊วละมีขนาดใหญ่ขึ้น เหมือนการผ่านเลนส์ โดยในโครงงานศึกษาการขยายของลำแสงที่มีผลจากความเข้มข้นของซีอิ๊ว และกำลังของเลเซอร์ ผลที่ได้ ความเข้มของซีอิ๊วมากขึ้น ขนาดของลำแสงขยายมากขึ้น และกำลังของเลเซอร์มากขึ้น ขนาดของลำแสงขยายมากขึ้น โดยเป็นความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเส้นตรง