ถังขยะอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์, ณัฐวินท์ ทวีศิลป์, ธนชาต เอกรัตนสรรศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ เจริญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน สะเต็มศึกษา เรื่องถังขยะอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์ถังขยะอัตโนมัติโดยเปิด-ปิด และแจ้งเตือนเมื่อถังขยะเต็มถังและสามารถดูดถุงยะให้แนบชิดติดกับตัวถัง เพื่อหาประสิทธิภาพของถังขยะอัตโนมัติ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานถังขยะอัตมัติ โดยคณะผู้จัดทำได้มีการนำถังขยะผ่านกระบวนการทำโครงงาน สะเต็มศึกษาเริ่มจากการระบุปัญหาจากความมักง่ายในการทิ้งขยะก่อให้เกิดมลภาวะ ออกแบบติดตั้งบอร์ดติดตั้งบอร์ด NodeMCU V2 แล้วเขียนโปรแกรมให้ตัวบอร์ด NodeMCU V2 จากนั้นต่อ เซนเซอร์ เซอร์โว และพัดลมดูดอากาศ กับ NodeMCU V2 และสั่งคำสั่งไปยังเซอร์โวให้หมุนเมื่อเซนเซอร์จับวัตถุ เพื่อให้ฝาถังเปิด และมีสวิตซ์เปิด-ปิดในการใช้งานถังขยะอัตโนมัติและมีอแดปเตอร์สำหรับชาร์ตไฟ

ใช้เว็บไซต์ Firebase สำหรับพัฒนาระบบแจ้งเตือนเป็นแบบ Realtime application ซึ่งรองรับหลาย Platform เพื่อแสดงผลว่าขยะใกล้เต็มถังแล้ว

ผลจากการหาประสิทธิภาพของถังขยะอัติโนมัติเซนเซอร์มีประสิทธิภาพ87.5%และเซอโวมีประสิทธิภาพ87.5%และระบบแจง้เตือนผ่านเว็บไซต์100% ความพึงพอใจของถังขยะอัตโนมัติด้านการใช้งานสามารถ

เปิด-ปิดเองและดูดอากาศมีค่า 4.9 ในระดับดีมาก