บรรจุภัณฑ์ในการขนส่งผลไม้เปลือกบาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส สุขสวัสดิ์, ภัสสร วาณิชย์พัฒน์, กัญญ์วรา แมนยี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิดา รัตนมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งผลไม้เปลือกบางในปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการช้ำจากการกระแทกระหว่างการขนส่ง ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นโครงงานขึ้นโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหา โดยตัวผลิตภัณฑ์ประกอบจากวัสดุธรรมชาติ ที่เหลือใช้ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดและยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น