เกมโมนิส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา ภูมิผล, ณัชพล อินพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันการศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาทำให้เกิดความรู้ และเป็นสิ่งที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต แม้ว่าในบางครั้ง การที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างเข้าใจถ่องแท้นั้นจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลายๆคน

โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งสิ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษนั่นก็คือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะพัฒนาเกมที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสนใจ และสามารถเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกทักษะและเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเมื่อ โดยเกมนี้จะใช้หลักการที่ไปในแนวเดียวกับเกม Tetris ที่จะเป็นการจัดเรียงบล็อคที่ไหลลงมาจากด้านบนให้ถูกต้อง แต่จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้

เกิดการบูรณาการในเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยผู้เล่นจะต้องเรียงบล็อคคำศัพท์ให้ลงมาให้ตรงกับความหมายภาษาไทยอย่างถูกต้อง บล็อคคำศัพท์นั้นจึงจะหายไป โดยเกมโมนิสนี้ จะใช้โปรแกรม Construct2 ในการสร้างเกม และใช้

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ในการออกแบบกราฟฟิคต่างๆ โดยคำศัพท์ในเกมจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับระดับชั้นการศึกษาของผู้เล่น ซึ่งจะมีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันไป โดยผู้เล่นสามารถ

เลือกได้ตามความสนใจ