เกราะแขนเสริมแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคิน อยู่ดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทฐิกรณ์ ใจดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกราะแขนที่จะช่วยเสริมแรงแขนให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยครับ