เกมจําลองแรงและการเคลื่อนที่โดยUnity

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติกานต์ กาญจนศิริ, ภคพรต แสงไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกมมีการพัฒนาไปเป็นเกมจําลองต่างๆมากมาย เช่น การผ่าตัด(Surgeon Simulator) ซึ่ง อาจจะไม่สามารถจําลองการผ่าตัดจริงแต่สอดแทรกเนื้อหาด้านกายวิภาคศาสตร์ หรือ การขับเครื่องบิน(X-Plane 11) เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงถึงศักยภาพของเกมและเป็นสื่อที่มีปฎิสัมพนั ธ์กับผู้เล่นได้มาก จึงทําให้เกมไม่น่าเบื่อ และทําให้การเรียนรู้ง่ายและน่าจดจํายื่งขึ้น ซึ่งมีงานวิจัยที่แสดงถึงพัฒนาการทางด้านภาษาและการแก้ไขปัญหา ของผู้เล่นเกมอีกดว้ ย1

ในรายวิชาฟิสิกส์นั้น หัวข้อทเี่ป็นพื้นฐานและมีความสําคัญมากหัวข้อหนึ่งคือเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยสําหรับนักเรียนบางคนอาจเป็นหัวข้อที่ยากและเนื้อหาเยอะ มีสูตรให้เราท่องจําเยอะ การจะจําสูตรได้หมด จํา สูตรได้อย่างแม่นยําไม่ผิดพลาดเราก็ควรจะต้องมีการทบทวนการลองทําแบบฝึกหัดดู พวกเราจึงสร้างการทํา แบบฝึกหัดออกมาเป็นเกมให้มีความน่าสนใจ เป็นการทบทวนความจํา การท่องสูตรมากมายในเรื่องของแรงและ การเคลื่อนที่

ผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะนําเนื้อหาเรื่องแรงและการเคลื่อนทจี่ากรายวิชาฟิสิกส์มาพัฒนาเป็นเกมโดยใช้ โปรแกรม Unity 3D โดยตัวเกมในแตล่ ะด่านจะต้องใช้สูตรในหัวข้อแรงและการเคลื่อนที่มาคํานวณ ซึ่งจะช่วยให้ เป็นการทบทวนหรือเรียนรู้ไปในตัวเหมือนกับการทําโจท