การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ำมันของเส้นใยธรรมชาติคือหญ้าขจรจบ ฝ้าย ฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา ลันดา, รุจิรดา เกตุประกอบ, ชลพินทุ์ เอ่งฉ้วน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ ชูแทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ำมันของเส้นใยธรรมชาติคือหญ้าขจรจบ ฝ้าย ฟางข้าว