การเปรียบเทียบชนิดของปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรธวรี หลงขาว, ณัฐสินี แสงแก้วอนันต์, ภวรัญชน์ โกวิททวิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในท้องถิ่นที่ผู้พัฒนาโครงการอาศัยอยู่พบการทิ้งของเปลือกทุเรียน ทะลายปาล์มและชานอ้อย ทางทีมพัฒนาจึงต้องการนำเปลือกทุเรียนที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชเร็ว ทำให้พืชเจริญเติบโต และให้ผลผลิตรวดเร็ว เพราะมีปริมาณธาตุอาหารพืชสูง สามารถเลือกสูตรปุ๋ยตามต้องการ

แต่ถ้าใช้มากเกินไปจะมีผลทำให้ดินมีสมบัติเปลี่ยนไป เช่น ทำให้ดินเป็นกรด ดินไม่ร่วนซุย เป็นต้น

จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ ทางทีมพัฒนาจึงนำเปลือกทุเรียน ทะลายปาล์มและชานอ้อยไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยนำเปลือกทุเรียน ทะลายปาล์มและชานอ้อยกับมูลโคมาวางทับสลับกันเพื่อให้จุลินทรีย์ในมูลโคช่วยย่อยสลาย หลังจากนั้นจึงนำปุ๋ยที่ได้ไปผสมแบบคละกันแล้วนำไปอัดเม็ดและเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีทั่วไปที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ โดยนำไปปลูกต้นมะเขือเทศเพราะสามารถสังเกตการเจริญเติบโตได้อย่างชัดเจนและต้องการธาตุโพแทสเซียม ซึ่งมีอยู่ปริมาณมากในเปลือกทุเรียน ทะลายปาล์มและชานอ้อย

การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยชุดควบคุมคือใช้มูลโคจำนวน 500 กรัม

การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยปุ๋ยเคมีจำนวน 500 กรัม

การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยปุ๋ยเปลือกทุเรียนหมักกับมูลโคในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ2:1 (1 ส่วน = 500 กรัม)

การทดลองที่ 4 เปรียบเทียบการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยปุ๋ยทะลายปาล์มหมักกับมูลโคในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ2:1 (1 ส่วน = 500 กรัม)

การทดลองที่ 5 เปรียบเทียบการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยปุ๋ยชานอ้อยหมักกับมูลโคในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ2:1 (1 ส่วน = 500 กรัม)

การทดลองที่ 6 เปรียบเทียบการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยปุ๋ยเปลือกทุเรียนผสมกับทะลายปาล์มหมักกับมูลโคในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ2:1 (1 ส่วน = 500 กรัม)

การทดลองที่ 7 เปรียบเทียบการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยปุ๋ยเปลือกทุเรียนผสมกับชานอ้อยหมักกับมูลโคในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ2:1 (1 ส่วน = 500 กรัม)

การทดลองที่ 8 เปรียบเทียบการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยปุ๋ยทะลายปาล์มผสมกับชานอ้อยหมักกับมูลโคในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ2:1 (1 ส่วน = 500 กรัม)

การทดลองที่ 9 เปรียบเทียบการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยปุ๋ยเปลือกทุเรียนผสมกับทะลายปาล์มและผสมกับชานอ้อยหมักกับมูลโคในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ2:1 (1 ส่วน = 500 กรัม)

การทดลองที่ 10 เปรียบเทียบการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศโดยปลูกด้วยปุ๋ยเปลือกทุเรียนผสมกับทะลายปาล์มผสมกับชานอ้อยผสมกับปุ๋ยเคมีหมักกับมูลโคในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ2:1

(1 ส่วน = 500 กรัม)