การวิเคราะห์ปัจจัยและแนวทางในการป้องกันน้ำเสียในแม่น้ำกกและ แม่น้ำทามะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาพินท์ อินเปล่ง, เปียโน บุญเต็ม, ชุติรดา กันทาธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัฒน์ ขันใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเสียเกิดมาจากปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งปัจจัยหนึ่งเกิดจากปริมาณสารเคมีในน้ำที่มากเกินไป แม่น้ำหลายแห่งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแม่น้ำกกในจังหวัดเชียงราย ของประเทศไทย และแม่น้ำทามะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับผลกระทบในทางลบจากคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและแม่น้ำทามะ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและดัชนีคุณภาพน้ำจะถูกสำรวจโดยใช้ remote sensing และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยจะทำการทดสอบหาปริมาณสารเคมีได้แก่ DO,BOD5 ,COD ,pH,SS ,NH4-N,NO3-N,NO2-N,PO4-P,Tn2 ,Pn2 และโลหะหนัก ในแม่น้ำกกและแม่น้ำทามะพร้อมทั้งวัดอัตราการไหลของแม่น้ำ และหาข้อมูลการใช้ที่ดิน โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบแม่น้ำทั้งสองแห่ง ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้คือคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแม่น้ำ ความต่างเชิงพื้นที่ของแม่น้ำทั้งสองแห่ง คุณภาพของต้นน้ำและปลายน้ำที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ อย่างมีนัยสำคัญระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพน้ำที่ทำการทดสอบและการใช้ที่ดิน และสามารถเป็นแนวทางในการหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ควบคุมมลพิษทางน้ำ และการจัดการการใช้ที่ดินที่เหมาะสม