การวัดและเปรียบเทียบขนาดของละอองน้ำจากหัวพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคและหัวพ่นแบบฝอยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับเทคนิคการคำนวณPIXEL เพื่อนำไปพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงแอโรโพนิคอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ ห่านฟ้างาม, พรภวิษย์ หมั่นฝึกพันธ์, ณภัทร จันทร์ฟ้าเลื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เวชยันต์ รัตนพงศ์สกุล, เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและเปรียบเทียบขนาดของละอองน้ำจากหัวพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคและหัวพ่นแบบฝอยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอร่วมกับเทคนิคการคำนวณPIXEL ที่มาของการศึกษานี้คือ จากการดำเนินโครงงาน การเปรียบเทียบกระบวนการพ่นสารอาหารในรูปแบบสารละลายที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด Lactuca sativa L. ด้วยหัวพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคและหัวพ่นแบบฝอยเพื่อใช้เป็นระบบเพาะเลี้ยงแอโรโพนิคอัตโนมัติ ได้มีการเพราะปลูกพืชทดลองเป็นเวลา 45 วัน พบว่าระบบการพ่นสารด้วยหัวพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคสามารถทำให้พืชเจริญเติบได้ดีกว่าระบบการพ่นสารด้วยหัวพ่นแบบฝอย ทางผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาขนาดของขนาดละอองน้ำที่ถูกพ่นออกมาจากหัวพ่นหมอกอัลตร้าโซนิคและหัวพ่นแบบฝอยโดยการวัดขนาดของละอองน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยนำมาหาขนาดละอองน้ำด้วยเทคนิคการคำนวณPIXELภาพ พบว่าหัวพ่นแบบอัลตร้าโซนิคมีขนาดของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางละลองน้ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40.90 ไมโครเมตร และหัวผ่นแบบฝอยมีขนาดของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางละลองโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 265.80 ไมโครเมตร ดังนั้นโครงงานนี้สามารถวัดขนาดของละอองน้ำได้จริงและหากละอองน้ำมีขนาดเล็กจะสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการปลูกพืชแบบแอโรโพนิกส์ที่นำไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ