การวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกสำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกาศิต ปัญญาหลวง, ชยางกูร ชัยเเก้ว, กชกร กองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อารมณ์ เป็นปฏิกิริยาทางใจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระทบ สิ่งเร้าดังกล่าวเป็นได้ทั้ง เหตุการณ์และความคิดของตนเอง อารมณ์อาจเกิดได้ทั้งในแง่บวก แง่ลบ หรืออารมณ์กลาง ๆ เมื่อมีอารมณ์ เกิดขึ้นแล้ว หลังจากนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาทางกายที่ตอบสนองต่ออารมณ์ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะแสดง พฤติกรรมตามอารมณ์ในช่วงเวลาขณะนั้น (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2021) ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1970 นักจิตวิทยา พอล เอคแมน สามารถแบ่งแยกอารมณ์ พื้นฐานของมนุษย์ได้เป็น 6 อารมณ์พื้นฐาน ได้แก่ ความสุข ความเศร้า ความกลัว ขยะแขยง ความโกรธ และ ความประหลาดใจ (Paul Ekman, 1970) แต่ในยุคปัจจุบันมีการเพิ่มอารมณ์ ความภูมิใจ ความอับอาย ความ อึดอัด และความตื่นเต้น ลงไปในอารมณ์พื้นฐานนั้น แสดงว่าอารมณ์ของมนุษย์ในงานวิจัยทางด้านจิตวิทยามี ทั้งหมดอยู่ 10 อารมณ์พื้นฐาน ผลการสํารวจของประเทศไทย พบว่า มีจํานวนประชากร 6.52% ควบคุม อารมณ์ไม่ได้ 59.91% สามารถควบคุมอารมณ์ได้บ้าง และ 33.57% สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ใน 1,138 คน (มหาลัยสวนดุสิต, 2022) จากผลการสํารวจของกลุ่ม 6.52% พบว่าผู้คนกลุ่มนี้ไม่รู้วิธีการรับมือกับ สภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ การจัดการความรู้สึกและอารมณ์ สามารถแบ่งได้เป็น 6 วิธีการได้แก่ 1. รู้อารมณ์ และแยกแยะอารมณ์ 2. เบี่ยงเบนความสนใจโดยการทํากิจกรรม เช่น ออกกําลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง และอื่น ๆ อีกมากมาย 3. ผ่อนคลายตนเอง โดยฝึกการหายใจให้มีจังหวะ เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย 4. ปรึกษาหรือ ปรับทุกข์ หรือการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจ 5. เปลี่ยนมุมมองของตนเอง ให้เป็นทางบวก 6. พบจิตแพทย์ (จิตวิทยาคลินิกศิริราช, 2021)

ปัจจุบันสถิติการใช้สัญลักษณ์อีโมจิเป็นการสื่อสารที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก อีกทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน อนาคต และปัจจุบันอีโมจิที่สําคัญถูกพัฒนาโดยมีรูปแบบมากกว่า 3,460 อีโมจิ และวันที่ 17 กรกฎาคมของ ทุกปี คือ วันอีโมจิโลก (World Emoji Day) ผลการสํารวจในปีคริสต์ศักราช 2021 พบว่ามีการใช้งาน Emoji บน Facebook เฉลี่ย 60 ล้านอีโมจิ ต่อวัน จากผลการสํารวจพบว่าผู้คนในยุคปัจจุบัน ใช้สัญลักษณ์อีโมจิคอน แทนข้อความที่ต้องการจะสื่อ หรือใช้อีโมจิแทนความรู้สึกนั้น ๆ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความประมาณ 78.12% จากทั่วโลก (Facebook, 2021)

จากการศึกษาด้านอารมณ์และผลการสํารวจดังกล่าว คณะผู้จัดทําจึงมีความสนใจที่จะสร้างเว็บแอป พลิเคชันที่สามารถวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกโดยผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อความที่ต้องการจะวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านอารมณ์และความรู้สึก หลังจากนั้นนําข้อความนั้นไปวิเคราะห์ผลอารมณ์โดยแสดงผลเป็น รูปแบบของอีโมจิคอน และป้อนข้อความวิธีการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกนั้นเบื้องต้น อีกทั้ง ผู้ใช้งาน สามารถเลือกที่จะเก็บสถิติของอารมณ์ในแต่ละวันได้ โดยเมื่อครบ 30 วัน จะสามารถเฉลี่ยอารมณ์โดยรวมได้ นอกจากนี้คณะผู้จัดทํายังต้องการให้ผู้ที่เข้ามาวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึก รู้สึกสบายใจและผ่อนคลาย หลังจากใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึก