ชนิดและพื้นที่ที่มากที่สุดของสามเหลี่ยมที่แนบในวงรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต ลีลาด, ธีรภพ พรหมวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศันสนีย์ บุญสนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของชนิดและพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่มากที่สุดที่แนบในวงรี โดนนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการหาทฤษฏี จนได้ทฤษฎีชนิดและพื้นที่ที่มากที่สุดของสามเหลี่ยมที่แนบในวงรี