ชาม Saxon

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรดา ธนากรจักร์, อุรัสยา งามหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชัย ปูคะธรรม, นิวัฒน์ วรสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัยก่อนมีการจับเวลาหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการนำชามเจาะรูมาลอยบนผิวน้ำ แล้วหมดเวลาลงเมื่อชามจมจนถึงก้นภาชนะ โดยโครงงานนี้ผู้จัดทำมีความสนใจในการศึกษาปรากฏการณ์ที่นี้ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่ชามเจาะรูจมตัวลง และ (2) เพื่อศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นโดยมีลักษณะอย่างไร

โครงงานในครั้งนี้เป็นโครงงานประเภทสืบเสาะปัจจัยและทำการทดลอง โดยผู้จัดทำจะทำการทดลองเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่ามีความเกี่ยวข้อง แล้วนำมาทำการทดลองเพื่อดูว่าแต่ละปัจจัยมีผลต่อระยะเวลาในการจมตัวของชามเจาะรูหรือไม่ ซึ่งในการทดลองจะมีชามที่ทำการเจาะรูแล้วนำมาลอยบนผิวหน้า จากนั้นผู้จัดทำจะศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละตัวเทียบกับระยะเวลาในการจมตัวลงของชามเจาะรู และทำการถ่ายวิดีโอสังเกตการณ์ เพื่อนำปรากฏการณ์ที่ได้ไปหาลักษณะการเคลื่อนที่จากโปรแกรม tracker เมื่อได้ข้อมูลจากการทดลองทั้งหมด ก็นำข้อมูลที่ได้ไปพล็อตกราฟเพื่อหาความสัมพันธ์

จากการวิเคราะห์ลักษณะการจมตัวของชาม ผู้จัดทำแบ่งลักษณะการเคลื่อนที่เป็น 3 ตอนคือ

  1. ช่วงชามสัมผัสกับน้ำ (2) ช่วงที่ชามจมลงไปแต่ยังไม่จมลงไปทั้งชาม และ (3)ช่วงที่ชามจมลงไปทั้งหมดจนถึงชามจมลงถึงก้นภาชนะใส่น้ำ ซึ่งแต่ละช่วงจะมีแรงมากระทำที่ต่างกัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาได้แก่ (1)เส้นผ่านศูนย์กลางของรูชาม (2)วัสดุของชาม (3)พื้นที่หน้าตัดก้นชาม (4)อุณหภูมิของน้ำ และ(5)ลักษณะก้นชาม โดยเทียบกับระยะเวลาที่ชามจม