การกระตุ้นการเจริญเติบโตของทุเรียนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร เสรีวัฒน์, จารุพร แก้วกั้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ค้นหาแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม ที่กระตุ้นทุเรียนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ