กล่องกันกระแทกจากเส้นใยชีวภาพที่เคลือบด้วยซิลิกาแอโรเจล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร ทองศรี, อินทิรา ทองนำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, รวิวรรณ กองมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการทำธุรกิจซื้อขายทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การจัดส่งพัสดุก็มีความสำคัญมากขึ้นจึงมีบริษัทจัดส่งพัสดุเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในการจัดส่งพัสดุก็เกิดปัญหาพัสดุได้รับความเสียหาย พัสดุที่บรรจุไม่มีประสิทธิภาพ เกิดขยะ

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นกล่องกันกระแทกที่มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติหลายอย่าง ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาจึงจะนำเส้นใยชีวภาพที่มีความแข็งแรงและยางพารามาแปรรูปเป็นวัสดุในกล่องกันกระแทกและเคลือบด้วยซิลิกาแอโรเจลที่คุณสมบัติที่สามารถรับแรงอัดได้มาก และเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม