ฟิล์มไคโตซานจากเห็ดกระด้างผสมกับสารสกัดจากเมล็ดแมงลักเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาวี โฉมมงคล, ภัทรนันท์ วงคะจันทร์, รัญญาพร กนกหงส์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ฟิล์มไคโตซานจากเห็ดกระด้างผสมกับสารสกัดจากเมล็ดแมงลักเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาผลไม้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ไคโตซานจากเห็ดกระด้าง 2. เพื่อศึกษาเเละเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยืดอายุผลไม้ของฟิล์มไคโตซานจากเห็ดกระด้างเเละฟิล์มไคโตซานจากเห็ดกระด้างผสมกับสารสกัดจากเมล็ดเเมงลัก 3. เพื่อทำฟิล์มยืดอายุผลไม้จากวัสดุธรรมชาติ และ 4. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยนำเสนอในรูปแบบของฟิล์มยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ ซึ่งใช้สารสกัดจากพืชผสมเข้าไปในฟิล์มไคโตซาน โดยพืชที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ต้นแมงลัก โดยสกัดจากส่วนที่เป็นเมล็ด โดยแบ่งขั้นตอนการทดลองออกเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 กระบวนการสกัดไคโตซานจากเห็ดกระด้าง ตอนที่ 2 กระบวนการสกัดสารสกัดจากเมล็ดแมงลัก ตอนที่ 3 กระบวนการทำฟิล์มไคโตซานจากเห็ดกระด้าง ตอนที่ 4 กระบวนการทำฟิล์มไคโตซานจากเห็ดกระด้างผสมกับสารสกัดจากเมล็ดแมงลัก ตอนที่ 5 กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มไคโตซานจากเห็ดกระด้างผสมกับสารสกัดจากเมล็ดแมงลัก ตอนที่ 6 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของฟิล์มไคโตซานจากเห็ดกระด้างผสมกับสารสกัดจากเมล็ดแมงลัก และตอนที่ 7 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง