ฟิล์มยืดไคโตซานถนอมอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา วันตา, สิริยากร สุดคิด, สุดารัตน์ มากเพ็งมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://z-p3-cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/69423799_734806430290829_5574692457276243968_n.docx/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.docx?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeGmTRvDfsGq8OlAOVa-y6KcHkUO7l7Fsmwn1pyF_mvQLbsWrveQKWC-zOuFZ4SzqE3CYkTuiOXUJf8-mFsu3VL0bHHhYXjDqWLsOFSmtBRUMg&_nc_oc=AQmPvTVQDMGo2nX-f_J55jMbl66u9l5cZtUAN2kLY6tpSVeTTKSoUeTTzypIVM0bv2I&_nc_ht=z-p3-cdn.fbsbx.com&oh=2f7909c29b7ef7ba8cbf1bea49b760ce&oe=5D7CBDFF&dl=1