ภาชนะใส่อาหารไบโอพลาสติกจากแป้งกลอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา เป้าจันทึก, อินธุอร อ่อนละมุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำพลาสติกชีวภาพหรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้นั้นเป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายเพราะเป็นการลดโลกร้อนและตัดปัญหามลพิษทางด้านต่างๆจากขยะพลาสติก พวกเราจึงมีแนวคิดที่จะทำการทดลองใช้พืชทางเลือกอื่นๆที่ยังไม่มีการนำมาทำเป็นไบโอพลาสติก และจากการศึกษาการทำไบโอพลาสติก พบว่าสามารถทำขึ้นจากแป้งได้ พืชกลอยเป็นพืชที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก เหมาะแก่การนำมาทำเป็นแป้งและศึกษาการขึ้นรูปเป็นพลาสติก และพัฒนาเป็นภาชนะใส่อาหารที่มีมาตรฐานได้ จึงได้โครงงานเรื่อง ภาชนะใส่อาหารไบโอพลาสติกจากแป้งกลอย