พัฒนากระถางต้นไม้ชีวภาพจากชานอ้อยและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา นันตาวงค์, ฑิฆัมพร ปัญญา, ธนิกานต์ ศรีวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณัฐชา โนจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้วัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปริมาณชานอ้อยและปริมาณยางพารา สำหรับใช้ในการขึ้นรูปกระถาง และเพื่อศึกษาคุณสมบัติของกระถางต้นไม้ชีวภาพจากชานอ้อยและยางพารา โดยการทำกระถางต้นไม้ชีวภาพมีอัตราส่วนร้อยละของส่วนผสมระหว่างช้านอ้อยและยางพาราคือ 80:20 70:30 60:40 50:50 40:60 30:70

และ20:80 นำชานอ้อยและน้ำยางพาราที่ผสมกันตามแล้วตามอัตราส่วนระหว่างช้านอ้อยและยางพารามาขึ้นรูปในกระถางพลาสติกนำไปตากแดดและทิ้งไว้จนกว่ากระถางจะแห้ง และแกะกระถางออกจากพิมพ์ ทำการทดสอบคุณสมบัติของกระถาง คือ 1.ลักษณะทางกายภาพของกระถางต้นไม้ชีวภาพ เช่น รูปร่าง ขนาด น้ำหนัก 2.ทดสอบการเสื่อมสภาพของกระถางต้นไม้ชีวภาพโดยการใส่ดินในกระถางให้เต็ม แล้วรถน้ำวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 500 มิลลิลิตร เป็นเวลา 30วัน สังเกตการเปลี่ยนแปลง ในระยะเวลาภายใน 30 วัน 3.ทดสอบการถ่ายเทความชื้นของกระถางโดยการใส่ดินในกระถางให้เต็ม รดน้ำตอนเช้า 1 ครั้ง และวัดความชื้นของดินในตอนเย็นทำการทดลอง 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย

จึงจะทำให้ทราบว่าอัตราส่วนร้อยละของส่วนผสมระหว่างช้านอ้อยและยางพาราในการทำกระถางอัตรส่วนใดมีประสิทธิภาพในการขึ้นรูป การถ่ายเทความชื้น การเสื่อมสภาพ และการย่อยสลาย สูงและต่ำสุด