รถเก็บขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทพัทธ์ โอทอง, ตฤณนนท์ จั่นสิว, พชรพล พงษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ บุณยนิธิโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งใบไม้ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการเก็บกวาดซึ่งต้องใช้เวลานานและอาจทำให้ปนเปื้อนสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคได้ และพื้นที่อาจจะไม่สะอาดเท่าที่ควร ผู้จัดทำจึงคิดที่จะประดิษฐ์รถเก็บขยะที่สามารถช่วยเก็บขยะได้สะอาดมากยิ่งขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกและทุ่นแรงในการเก็บขยะ ลดโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง