รถตัดหญ้าควบคุมระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิษาลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร, ณิชา วงศ์พานิช, วริษฐา แสงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นน้ำ พลวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกิดมลภาวะทางอากาศเป็นผลกระทบที่เกิดจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ แก๊สธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน ดีเซล เนื่องจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงจะทำให้สารต่างๆ ที่ปนอยู่ในน้ำมันระเหยออกมาได้ และหากเครื่องยนต์มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดเขม่าควัน ดังนั้นการเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิงเป็นทางเลือกที่ดีในยุคปัจจุบัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าบังคับด้วยระยะไกลด้วยวิทยุ โดยการพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายหรือระบบควบคุมระยะไกล ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะ ช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานของพื้นที่ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อีกทั้งอันตรายจากแสงแดดจัดและอุบัติเหตุจากการทำงานใกล้เครื่องจักรในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกและคล่องตัวในการทำงาน โครงงานนี้จึงได้ประยุกต์การใช้งานระบบระบบการควบคุมระยะไกล โดยใช้หลักการควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุ2.4 Gz. เพื่อนำมาควบคุมการทำงานของรถตัดหญ้า หลักการคือใช้รีโมตแบบคลื่นวิทยุในการควบคุม เอาต์พุตที่ได้ มีภาครับหรือรีซีฟเวอร์เป็นตัวจัดการ ภาครีซีฟเวอร์เมื่อรับสัญญาณมาแล้วก็เปลี่ยนสัญญาณเหล่านั้นไปควบคุมเซอร์โวมอเตอร์จากนั้นก็จะควบคุมระบบขับเคลื่อน ระบบเอ็นใบพัด และระบบบังคับเลี้ยว จุดประสงค์เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ สามารถควบคุมในระยะไกลได้ และศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งาน