การศึกษาเมมเบรนคอมโพสิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารปนเปื้อนของน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราพร ยอดช้าง, ปรีชญาภา ทองงาม, พงศ์ตุลา รพีถวิลวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาเมมเบรนคอมโพสิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสารปนเปื้อนของน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 2)เพื่อลดขยะทางสิ่งแวดล้อมทั้งจาก ขยะไขมันและเปลือกผลไม้ 3)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปน้ำมันที่ใช้แล้ว 4)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารปนเปื้อนในน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด ตอนที่ 2 การเตรียมเมมเบรนคอมโพสิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิของเมมเบรนคอมโพสิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด