การศึกษาเส้นใยสัปปะรดเพื่อนำไปผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิน บุญสุวรรณ์, จุฑามาศ วันทองสังข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการที่พัฒนา : การผลิตเส้นใยสังเคราะห์จากเซลลูโลสในสับปะรด

ผู้พัฒนา : นางสาวจุฑามาศ วันทองสังข์, นางสาวชญานิน บุญสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา : นางศิริโสภา อนุศรี

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเส้นใยสังเคราะห์จากเส้นใยในสับปะรดโดยการผลิตเส้นใยสังเคราะห์นั้นมีวิธีการทำขึ้นจากกระบวนการทางเคมี คือการนำวัตถุดิบมาสังเคราะห์เป็นมอนอเมอร์ จากนั้นจึงมาผ่านกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันไปเป็นพอลิเมอร์ และฉีดพอลิเมอร์ที่หลอมเหลวมาเป็นเส้นใยที่ยาวต่อเนื่องกัน

จากวิธีการดังกล่าวทำให้ได้เส้นใยสังเคราะห์ขึ้นมา ซึ่งเส้นใยสังเคราะห์นั้นสามารถนำไปทำเป็นเรยอน(ไหมเทียม) เพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมผ้าได้