การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และหาปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบจากผลไม้ในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุชิต จันดาหาร, วชิรวิทย์ มาตะพัตดิ์, ศุภาพิชญ์ หองทองคาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว, วนิดา โพธิเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และหาปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบจากหมากค้อเขียว หมากเบ็น หมากน้ำนม และหมากแฟน ทำการศึกษาได้โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 1.) การหาสารสกัดจากผลไม้ ทำได้โดยการนำพืชที่สนใจมาแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนแห้งและสด มาทำละลายในเอทานอลแล้วจะได้ทั้งหมด 8 สารสกัด นำมาระเหยด้วยตัวทำละลายออกด้วยเครื่อง Rotary evaporator แล้วคำนวณหา %Yield จากนั้นนำสารสกัดทั้งหมดมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารสกัดด้วยเครื่อง HPLC 2.) การหาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu ทำได้โดยการเตรียม Galic acid ที่มีความเข้มข้น 2 4 6 8 และ 10 ppm เติมสาร Folin-Ciocalteu แล้วเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 2 mL แล้วปรับปริมาตรสารด้วยน้ำกลั่น 500 mL จากนั้นสร้างกราฟมาตรฐานของสารละลาย Galic acid เพื่อใช้วิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม(total phenolic content) 3.) ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH Radical Scavening Assay ทำได้โดยเตรียมสารละลาย Ascorbic acid ที่มีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นของสารละลาย Galic acid ทั้งหมดและสารละลาย DPPH ที่มีความเข้มข้น 0.012 µM จากนั้นสร้างกราฟมาตรฐาน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ายับยั้งสารต้านอนุมูลอิสระ (% Inhibition) จากนั้นนำสารสกัดทั้ง 9 สารไปทดสอบหาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ โดยทำการทดลองตัวอย่าง 3-5 ซ้ำ 4.) การวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เมื่อทราบแล้วจะมีประโยชน์ในการเป็นข้อมูลทางโภชนาการในการเลือกบริโภคของผู้คนทั่วไป การใช้ในด้านการแพทย์และประชาสัมพันธ์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คำสำคัญ : DPPH, หมากค้อเขียว, หมากเบ็น, หมากน้ำนม, หมากแฟน, total phenolic content, Galic acid Ascorbic acid