การศึกษาปริมาณสารบอแรกซ์ด้วยสารสกัดเคอคูมินจากขมิ้นและว่านนางคำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวฤทธิ์ เส็นฤทธิ์, พรพิมล แสงแวว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร ศิริรัตน์, ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาชุดทดสอบสารบอแรกซ์ด้วยสารสกัดจากเคอร์คูมินจากขมิ้นและว่านนางคำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารเคอร์คูมินจากขมิ้นและว่านนางทั้งแบบสดและแห้ง 2)เพื่อศึกษาปริมาณสารสกัดเคอร์คูมินจากขมิ้นและว่านนางคำทั้งแบบสดและแบบแห้ง 3)เพื่อศึกษาสารสกัดเคอร์คูมินจากขมิ้นและว่านนางคำในการหาปริมาณสารบอแรกซ์ในอาหาร โดยดำเนินการสกัดสารเคอร์คูมินจากขมิ้นและว่านนางทั้งแบบสดและแบบแห้ง โดยใช้น้ำ Ethanol 95% และ Methanol 60% นำสารสกัดที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ นำค่าได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนแสง กับความเข้มข้นของสารละลายเคอร์คูมิน คำนวณหาปริมาณสารเคอร์คูมินจากสารสกัดขมิ้นและว่านนางคำ หลังจากนั้นศึกษาสารสกัดเคอร์คูมินจากขมิ้นและว่านนางคำเพื่อหาปริมาณสารบอแรกซ์ในอาหาร โดยการการสร้างกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดบอริก คำนวณหาปริมาณสารบอแรกซ์จากการใช้สารสกัดเคอร์คูมินจากว่านนางคำเปรียบเทียบกับสารเคอร์คูมินมาตรฐาน