การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มชีวภาพแพคตินจากพืชตระกูลส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา เกียงเอีย, ลัลน์ลลิต ทองเอียบ, ศิริโสภา ลัคนาศิโรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกเป็นขยะที่สร้างปัญหาสำคัญให้กับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การรณรงค์ให้ลดใช้พลาสติกสังเคราะห์จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะผลิตพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาใช้แทนพลาสติกสังเคราะห์ จากวัตถุดิบทางการเกษตรเหลือทิ้งทั้งจากพืชและผลไม้ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำเปลือกพืชและผลไม้ 3 ชนิด ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้กรดไฮโดรคลอริกร่วมกับโซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต(SHMP) จากผลการศึกษาพบว่าเพคตินจากเปลือกมะนาวมีปริมาณเพคตินสูงที่สุด รองลงมาคือแพคตินจากเปลือกส้มโอและเพคตินจากเปลือกส้มจี๊ด ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบปริมาณเมทอกซิล พบว่า ในเปลือกส้มโอมีปริมาณเมทอกซิลสูงที่สุดคือ 13.20-13.60 % รองลงมาคือเปลือกส้มจี๊ด มีปริมาณเมทอกซิลอยู่ที่ 11.42-14.69 % ซึ่งมีปริมาณเมทอกซิลใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้า (มีปริมาณเมทอกซิล 11.50±0.13%) มากที่สุด และแพคตินจากเปลือกมะนาวมีปริมาณเมทอกซิลต่ำที่สุด คือ 11.38 ส่วนสีที่มีความใกล้เคียงกับเพคตินทางการค้ามากที่สุดได้จากเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอ