การศึกษาวิธีการสกัดและเปรียบเทียบปริมาณสารซาโปนินในถั่วเหลืองและผักโขมหนาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรานิษฐ์ ดำทอง, สุกัณญา ยออัครกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร ศิริรัตน์, ณริศรา อรรฆยมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาวิธีการสกัดและเปรียบเทียบปริมาณสารซาโปนินในถั่วเหลืองและผักโขมหนาม (Extraction Method and Comparison of Saponin Volume in Soybean and Spinach) มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อศึกษาการสกัดสารซาโปนินในถั่วเหลืองและผักโขมหนาม และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารซาโปนินใน

ถั่วเหลืองและผักโขมหนาม โดยศึกษาวิธีการสกัดถั่วเหลืองและผักโขมหนามแบบการกลั่น reflux ด้วย

ตัวทำละลาย 2 ชนิด คือ 70 % เอทานอลและ 70 % เมทานอล โดยกระบวนการกลั่นใช้เวลาครั้งละ 3 ชม. ทำการกลั่นทั้งหมด 3 ครั้ง แบ่งเป็น 4 กระบวนการ คือ 1.การกลั่นสารซาโปนินในถั่วเหลือง โดยใช้ตัวทำละลาย

70 % เอทานอล 2. การกลั่นสารซาโปนินในถั่วเหลือง โดยใช้ตัวทำละลาย 70 % เมทานอล 3. การกลั่นสารซาโปนินในผักโขมหนาม โดยใช้ตัวทำละลาย 70 % เอทานอล 4. การกลั่นสารซาโปนินในผักโขมหนาม โดยใช้ตัวทำละลาย 70 % เมทานอล จากนั้นทดสอบคุณสมบัติของสารซาโปนินด้วยกระบวนการ 2 วิธี คือ การทดสอบการเกิดฟอง สังเกตลักษณะการเกิดฟอง ความสูงของฟอง และการทดสอบชนิดของซาโปนินโดยวิธี Liebermann-Burchard test โดยเปรียบเทียบสารสกัดที่ได้กับสาร saponin และ digitonin และวิเคราะห์หาปริมาณของสารซาโปนินในสารสกัดที่ได้จากถั่วเหลืองและผักโขมหนามด้วยเครื่อง Spectrophotometer แล้วเปรียบเทียบปริมาณของสารซาโปนินในสารสกัดของพืชทั้ง 2 ชนิด