ศึกษาเปรียบเทียบการกำจัดเพลี้ยแป้ง ferrisia virgate ด้วยด้วงเต่าลายจุด Nephus ryuguus กับด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus Fabricius.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชูตระกูล นาคดี, จิรายุ ชววัฑรัตน์ชัย, ภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วไลภรณ์ อรรถศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์