ศึกษาสารสกัดจากหญ้าวงศ์ POACEAE ในการยับยั้งแบคทีเรีย Erwinia sp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิราภรณ์ โพธิ์เงิน, วิลาวัณย์ นิจสินธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินาถ โขพิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรจึงทำให้ภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย พืชที่นิยมปลูกได้แก่ ข้าว กะหล่ำปลีและพริกแต่ในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ทำให้คุณภาพของผลผลิตต่ำลงเป็นผลจากสภาพแวดล้อม ขั้นตอนการปลูก รวมถึงการดูแลผลผลิต ทำให้เอื้อต่อการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางพืช เช่น โรคใบไหม้ โรคจุดและโรคเน่าที่เกิดจากแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. Carotovora จากการศึกษาและวิจัยในปัจจุบัน พบว่าพืชหลายๆชนิด อย่างหญ้าคา หญ้าแฝก หญ้าแพรก อ้อเล็กซึ่งเป็นวัชพืช มีสารฟีนอล (รักษ์เกียรติ จิรันธร,2557) ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ได้ จึงได้ศึกษาสารสกัดจากหญ้าวงศ์ POACEAE ในการยับยั้งแบคทีเรีย Erwinia sp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่า โดยมีจุดประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสารสกัดจากหญ้าวงศ์ POACEAE ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Erwinia sp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่า โดยนำสารสกัดพืชที่ต่างชนิดกันในตัวทำละลาย เอทานอล 95% มาทดสอบกับแบคทีเรีย Erwinia sp. ด้วยวิธี paper disc diffusion จากสมมติฐานคาดว่าหญ้าคามีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ได้มากที่สุดเนื่องจากบริเวณใบมีปริมาณสารฟีนอลที่มาก 2.เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Erwinia sp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่า โดยนำสารสกัดพืชที่มีฤทธิ์ที่ดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 มาศึกษาความเข้มข้นที่ 100 1,000 10,000 ppm ตามลำดับ จากสมมติฐานคาดว่าหญ้าคาที่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันมีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ได้ต่างกัน