ศึกษาเเละเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือเเละดอกดาวเรืองในการเป็นสารไล่เพลี้ยไฟในพริกชี้ฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษชล ควรคำนวน, ณัฐภูมิ สมแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์