การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแอนโทไซยานินจากว่านหอมแดงต่อการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเหม็นหืนของกุนเชียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หทัยภัทร กาญจนศรีเมฆ, ณัฐกฤตา ลันดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแอนโทไซยานินจากว่านหอมแดงต่อการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเหม็นหืนของกุนเชียง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากว่านหอมแดงของแบบสดและแบบแห้ง 2) ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดแอนโทไซยานินจากว่านหอมแดงในการต้านอนุมูลอิสระหรือยับยั้งการเหม็นหืนในกุนเชียง โดยมีวิธีการดำเนินการคือ นำว่านหอมแดงแบบสดและแบบแห้งมาบดให้ละเอียดชนิดละ 3 ชุดการทดลอง สกัดสารด้วยโดยวิธี socking soaklet และ shake แล้วคำนวนหาปริมาณโดยเทียบกับสารมาตรฐาน และนำมาทดสอบความสามารถต้านอนุมูลอิสระหรือยับยั้งการเหม็นหืนในกุนเชียง