การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงของสมุนไพรในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐภัทร สังข์หิรัญ, ณฐมน ใจตรง, กฤติยา มิสเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีโรคที่เกิดขึ้นโดยพาหะของยุงมากมาย ยุงมักจะชอบวางไข่ตามแหล่งน้ำต่างๆ ที่มีน้ำขังอยู่ ทางกลุ่มของพวกเราจึงได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงของสมุนไพรแต่ละชนิด และศึกษาความเข้มข้นของสมุนไพร และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุง และพบว่ามีพืชสมุนไพรที่นำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยและสามารถกำจัดลูกน้ำยุงได้ ได้แก่ โหระพา ตะไคร้หอม ผิวมะกรูด อบเชยจีน กานพลู ผิวมะนาว สะเดา กะเพราแดง ขมิ้น และกัญชาแมว โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการลดจำนวนของลูกน้ำยุงและโรคที่มียุงเป็นพาหะ