การศึกษาความคุ้มค่าของการผ่อนของออนไลน์โดยใช้ลำดับเรขาคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุตน์ ว่องวชิรพันธ์, ณัฐภัทร คงบัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “ศึกษาความคุ้มค่าของการผ่อนของออนไลน์โดยใช้ลำดับเรขาคณิต” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลำดับเรขาคณิตกับการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้น และนำมาศึกษาการซื้อของแบบผ่อนด้วย Spaylater จากแอพ Shopee และศึกษาการซื้อของแบบผ่อนจากแอพ Thisshop

โดยมีวิธีการดำเนินงานเริ่มจากศึกษาวิธีการคำนวณดอกเบี้ยทบต้น ศึกษาวิธีการคิดคำนวณเงินรวมและสูตรที่ใช้ในการคำนวณ จึงได้สูตรในการผ่อนของ คือ C=S[(1-〖(1+i)〗^(-n))/i] หลังจากนั้นจึงได้ ศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการซื้อของออนไลน์จากสองแอพลิเคชัน โดยจากการการสั่งของออนไลน์ชนิดหนึ่ง จากทั้งสองแอพพลิเคชันผ่านการผ่อนของโดยไม่ผ่านบัตรเครดิตนั้น ก็พบว่าทั้งสองแอพพลิเคชัน มีการคิดดอกเบี้ยและค่าบริการเพิ่มเติมสูงกว่าราคาป้าย แต่การผ่อนของผ่านทาง shopee มีราคาสูงกว่า Spaylater ดังนั้น การผ่อนของผ่านทาง Thisshop จะมีความคุ้มค่ามากกว่า