การศึกษาความสัมพันธ์ของ รูป n เหลี่ยม ที่ซ้อนทับกันในวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อังศุชวาล เมธีไพศาล, สลิลทิพย์ ชำนาญเหนาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่ซ้อนทับกันในวงกลมซึ่งเกิดจากการนำเส้นตรงมาต่อกันเป็นรูปแตกต่างซ้อนทับกันไปเรื่อยเรื่อยจนสุดท้ายเกิดเป็นวงกลมอีกรูป