การศึกษาขนาดของไข่ยุงลายที่ส่งผลต่อวัฏจักรชีวิตและการเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร ทองส่งโสม, ปิยาพัชร เพชรหิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ, อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุงลายเป็นพาหะนำโรคทำให้เกิดการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วชนิดหนึ่ง และยังสร้างปัญหาก่อความรำคาญมากมาย งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหาขนาดของไข่ยุงลายที่ส่งผลขนาดของยุงตัวเต็มวัย เพศของตัวเต็มเต็มวัย ระยะเวลาการเจริญเติบโต รวมไปถึงเปอร์เซ็นต์การฟักของไข่ยุงลาย โดยจะทำการคัดเลือกขนาดของไข่เป็นขนาดไข่เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยจะอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเป็นเกณฑ์ ส่วนขนาดของยุงตัวเต็มวัยจะวัดจากขนาดปีกเป็นเกณฑ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานข้อมูลและพัฒนาต่อไป