เกมคอมพิวเตอร์แนะนำอันตรายและวิธีป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับบุคคลทั่วไป (A COVID TALE)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล ศรีสมบัติ, นวพล ตันประเสริฐ, ปรมัตถ์ ปนยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์, สาธิต ธรรมขันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรน่ายังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และความเครียดจากการเรียนก็ยังคงมีมากขึ้นดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำสื่อ เพื่อเพิ่มความตระหนัก ให้ประชากร ได้รับรู้ถึงความอันตรายของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมุ่งเน้น ไปที่การสร้างเกมเพื่อให้ความรู้และสร้างพื้นฐานในการเอาชีวิตรอด ในโลกที่เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อ และ ไวรัส และสรุปผลที่ได้โดยการทำแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเล่น และหลังเล่นเกม โดยมีผู้ทดลองเล่นคือ นักเรียนชั้น ม.5/1 จำนวน 24 คน