เกมจำลองการทดลองเคมีรูปแบบ 3 มิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส ถากันทา, โสภิตนภา นาราศรี, กรกนก ธนสินสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์, ธีรพัฒน์ ขันใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมจำลองการทดลองเคมีรูปแบบ 3 มิติ (EXPER (T) RIMENT) สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาเกมจำลองการทดลองเคมีรูปแบบ 3 มิติ (EXPER (T) RIMENT) 2.เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้งานเกมจำลองการทดลองเคมีรูปแบบ 3 มิติ (EXPER (T) RIMENT) 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเกมจำลองการทดลองเคมีรูปแบบ 3 มิติ (EXPER (T) RIMENT) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 108 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่ม พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Unreal Engine 5 เก็บรวบรวมโดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการทดลอง พบว่า เกมจำลองการทดลองเคมีรูปแบบ 3 มิติ (EXPER (T) RIMENT) สามารถใช้งานได้จริง ช่วยให้ผู้เล่นได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้งานเกมจำลองการทดลองเคมีรูปแบบ 3 มิติ (EXPER (T) RIMENT) ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเล่นเกมสูงกว่าก่อนเล่นเกม ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมจำลองการทดลองเคมีรูปแบบ 3 มิติ (EXPER (T) RIMENT) มีความพึงพอใจในการใช้งาน

คำสำคัญ 3D, เกมจำลองสถานการณ์, เคมี, ห้องทดลองเสมือนจริง