เปรียบเทียบอาหารสัตว์สำเร็จรูประหว่างส่วนผสมจากฟักข้าวและเม็ดบัวสำหรับกุ้งเครฟิชแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัยลักษณา อักษร, กมลวรรณ โจทย์ครบุรี, สรยุทธ ภูวงศ์ษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรืองริน สินธุระวิทย์, ศรัญญา วงษ์ศิลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเปรียบเทียบอาหารสัตว์สำเร็จรูประหว่างส่วนผสมจากฟักข้าวและเม็ดบัวสำหรับกุ้งเครฟิชแดง มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งเครฟิชแดงโดยอาหารเม็ดดัดแปลงจากวัตถุธรรมชาติ 2 สูตรและอาหารมาตรฐาน 2. เพื่อพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นคือ ฟักข้าว และเม็ดบัว โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของฟักข้าวและเม็ดบัวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเครฟิชแดง ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาว่าอาหารเม็ดจากวัตถุดิบธรรมชาติจะมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมภายในน้ำมากหรือน้อยเท่าไหร่ ขั้นตอนที่ 3 การเลี้ยงกุ้งเครฟิชแดงและศึกษาการเจริญเติบโตของกุ้งเครฟิชแดง คือ น้ำหนัก ความยาวของลำตัวและส่วนหัว และการลอกคราบของกุ้งเครฟิชแดง ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ฟักข้าวและเม็ดบัวมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเครฟิชแดง 2. เกษตรกรสามารถนำสูตรอาหารไปใช้งานได้จริง 3. เพิ่มมูลค่าของฟักข้าวและเม็ดบัว