เปรียบเทียบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ระหว่างเชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana)และแบคทีเรีย B. thuringiensis subsp. lsraelensis กำจัดลูกน้ำยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒน์ สว่างเนตร, บุญมาตา ผ่องแผ้ว, รุจิรา ศรีโคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ ขันทะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพจุลินทรีย์ระหว่างเชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) กับ B. thuringiensis subsp. Israelensis ซึ่งเชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) จะสร้างเส้นใยผลิตเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยผนังบางส่วนและแทงเส้นใยผ่านลำตัวเข้าไปเจริญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณทำให้ลูกน้ำยุงเกิดโรค และ B. thuringiensis subsp. Israelensis จะผลิตผลึกโปรตีนกำจัดลูกน้ำยุง (crystal protein toxins) ที่เรียกว่า endotoxins โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ระหว่างเชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของน้ำที่ใช้จุลินทรีย์เชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) และ B. thuringiensis subsp. Israelensis ในน้ำใช้ของครัวเรือน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการกำจัดลูกน้ำยุง ซึ่งแบ่งเป็นความเข้มข้น 3 ระดับได้แก่ 1x106 , 1x107 , 1x108 สปอร์/มิลลิลิตร โดยเปรียบเทียบจากอัตราการตายของลูกน้ำ พบว่า จุลินทรีย์จากเชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) มีอัตราการตายของลูกน้ำคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 83.33 ,73.33 และ 80 ตามลำดับความเข้มข้น ในขณะที่จุลินทรีย์จาก B. thuringiensis subsp. Israelensis มีอัตราการตายของลูกน้ำคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 90 ,76.67 และ 75 ตามลำดับความเข้มข้น หรือ B. thuringiensis subsp. Israelensis สามารถกำจัดลูกยุงได้ดีกว่าสารชีวภัณฑ์จากเชื้อราบิวเวอร์เรียที่ความเข้มข้น 106 สปอร์/มิลลิตร ซึ่งมีอัตราส่วนเท่ากับ 90 : 83.33 ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำหลังจากใช้จุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด โดยตรวจวัดค่า pH และ DO ของน้ำ พบว่า B. thuringiensis subsp. Israelensis มีคุณภาพน้ำดีกว่าเชื้อราบิวเวอร์เรีย ซึ่งมีอัตราส่วนค่า pH และค่า DO เท่ากับ 2:1

​จากการศึกษาโครงสร้างของลูกน้ำในการได้รับจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด พบว่า B. thuringiensis subsp. Israelensis สามารถกำจัดลูกน้ำได้ดีกว่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย ( Beauveria bassiasna ) เนื่องจาก B. thuringiensis subsp. Israelensis จะผลิตผลึกโปรตีน endotoxins ที่เป็นพิษต่อลูกน้ำ ดังนั้น B. thuringiensis subsp. Israelensis จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้กำจัดลูกน้ำยุงในครัวเรือน และไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม