การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากกระเทียมในการชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนชานน หุ่นแสวง, ชนมภูมิ ประทุมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี, รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์