การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากมะขามป้อม มะเขือพวงและมะยมต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella pullorum ในไก่พื้นเมือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวิชญา บัวแก้ว, อัจฉริยา อินทฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินาถ โขพิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้ทำการศึกษาเรื่องการยังยั้งเชื้อ Salmonella Pullorum ที่เป็นสาเหตุของโรคขี้ขาวในไก่พื้นเมืองของสารสกัดจากมะขามป้อม มะเขือพวงและมะยมด้วยน้ำกลั่น เอทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์และเฮกเซน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella pullorum ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาปฏิชีวนะที่ใช้ในปัจจุบัน และลดปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อไก่ที่จะนำไปขายให้ผู้บริโภคต่อไป