ระดับวิตามินซีในส้มและมะละกอจากการสุกที่อุณหภูมิต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติมณฑน์ นะวะกะ, พิมพ์วรีย์ บุญจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร ศิริรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาระดับปริมาณวิตามินซีในส้มและมะละกอจากการสุกที่อุณหภูมิต่างกันด้วยวิธีการไทเทรตกับสารละลาย

ไอโอดีน โดยทำการเก็บตัวอย่างผลไม้2ชนิด ชนิดละ 3 สายพันธุ์ โดยประกอบไปด้วย ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มเช้ง มะละกอฮอลแลนด์ มะละกอเรดเลดี้ มะละกอแขกดำ

“วิตามินซี” เป็นหนึ่งในวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้และมีความจำเป็นต่อร่างกายอย่างมาก

วิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บิก เป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้มีความจำเป็นต่อร่างกายและเป็นวิตามินที่พบในอาหารเสริมต่างๆ โดยจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเรื่องผิวพรรณที่ดีขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคอื่นๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคเลือดออกตามไรฟัน โรคที่มาจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เส้นเลือดอุดตันในหลอด เป็นต้น และการได้รับวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายเองก็มีหลายรูปแบบในปัจจุบัน แหล่งวิตามินที่เราสามารถพบได้ตามผลไม้ หาซื้อง่ายละมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผลไม้บางชนิดมีวิตามินซีอยู่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการใช้งานได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าผลไม้ชนิดใดมีวิตามินซีในปริมาณเท่าไหร่ และมีปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อการสูญสลายของวิตามินซี