วัสดุกันกระแทกจากเส้นใยพืชมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภารดี ภิญโญทรัพย์, สุรภัฎ เอียดตรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร ศิริรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลำดับ จนเกิดการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาใช้ให้เกิดต่อมวลมนุษย์ และกำเนิดวัสดุต่างๆมากมายรวมทั้งการพัฒนาวัสดุนั้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เราจึงปฏิเสธไม่ได้เพราะเราก็ได้รับประโยชน์จากวัสดุเหล่านั้น หากวัสดุหลายๆอย่างที่มีการพัฒนานั้นกลับไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาด้วย ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้อีกวิธีการหนึ่งก็คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุดโดยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และยังมีการนำไปใช้ประโยชน์กันน้อยก็คือ ต้นมะละกอ จึงทำให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะทำการศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยพืชมะละกอในการป้องกันการซ้ำและเสียหายของผลไม้ โดยคำนึงถึงความสามารถใช้งานได้จริง คุ้มค่าต่อการลงทุนและได้มาตรฐานของการทำบรรจุภัณฑ์