รถใส่ปุ๋ยยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชิสา ยิ้มย่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพย์ ผลจรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันยางพาราเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันเกษตรกรในท้องถิ่นหันมาปลูกต้นยางพารามากขึ้นเรื่อย ๆ จนถือเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งในท้องถิ่นและการใส่ปุ๋ยยางพาราในแต่ละครั้งทำให้เกษตรกรมีความตระหนักในการยกกระสอบปุ๋ยมากขึ้น ทางกลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงคิดประดิษฐ์รถใส่ปุ๋ย เพื่อแก้ปัญหาเพื่อแก้ปัญหา การยกของหนักที่มีน้ำหนักมากอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่วมด้วย แรงกดจากน้ำหนักของวัตถุจะยิ่งส่งผลต่อหมอนรองกระดูกสันหลังอีกด้วย นอกจากนี้ยังทำให้กล้ามเนื้อหลังและเส้นเอ็นทำงานหนักกว่าปกติ จนก่อให้เกิดภาวะตึงเครียดบริเวณดังกล่าว