การพัฒนาสารเคลือบจากยางไม้ผสมสารออกฤทธิ์จากเสลาต่อการกระตุ้นการงอกรากและกำจัดเพลี้ยในท่อนมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริช กัญจนานภานิช, หรรษวัต โชติช่วงนิรันดร์, ธีรนันท์ เจริญจรรยากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ ของสารออกฤทธิ์จากผลเสลาต่อการยับยั้งเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดเสลาและนำสารสกัดไปทำการแยกส่วนประกอบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยแป้งและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นจึงนำสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปหาสารพฤกษเคมี ดำเนินการศึกษาโดยนำเพลี้ยแป้งมาเลี้ยงบนฟังทอง เมื่อสกัดเสลาด้วยethanolและhexeneและแยกส่วนประกอบโดยการทำcolumn chromatographyแล้วจึงนำไปทดสอบโดยการหยดสารใส่ สังเกตพฤติกรรมและบันทึกผล แล้วนำสารที่ดีที่สุดไปผสมยางไม้ที่อุ้มน้ำได้ดีที่สุดเพื่อนำไปทดสอบการยับยั้งเพลี้ยแป้ง ผลการศึกษาพบว่าสารเคลือบท่อนมันสำปะหลังที่ผสมสารสกัดจาก Crude Ethanol ซึ่งมีสภาพขั้วสูง มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งสูงกว่าสารเคลือบท่อนมันสำปะหลังที่ ผสมสารสกัดจาก Crude Hexane ซึ่งมีสภาพขั้วต่ำกว่า