การพัฒนาหมอนเพื่อสุขภาพจากยางพาราผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรเทพิน โง้วศิริ, ชฎาทิพย์ วัฒนกิติกุล, เจตนิพิฐ จันทร์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย, ภัทรวดี นามวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหมอนที่ทำจากยางพาราผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ และศึกษาประสิทธิภาพของที่นอนยางพาราที่สร้างขึ้น ได้แก่ ความต้านทานต่อแรงกดอัด (Compression Strength) ค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) และค่าร้อยละการยืดออก ณ จุดกด (Elongation at break) การบวมตัวในสารละลายกรด ความสามารถในการระบายความร้อน และประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา เพื่อได้หมอนยางพาราที่มีความยืดหยุ่น สามารถระบายความร้อน ความชื้น และยับยั้งเชื้อรา Aspergillus fermigatus ได้ดี และได้หมอนยางพาราที่สามารถใช้งานได้จริง