การพัฒนาฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง เพื่อยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ในบรรจุภัณฑ์ถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณุณัญช์ นันทพฤกษา, ชญาดา เขียวอิ่ม, วทัญญู สมวงษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริศรา อรรคษร, กุลธิดา ทีน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพบปัญหาสำคัญที่เกิดกับถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง คือการปนเปื้อนของเชื้อราที่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน (Alfatoxin) ซึ่งเป็นสารพิษที่มีความเป็นพิษร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภคทั้งมนุษย์และสัตว์อย่างเฉียบพลัน หากได้รับในปริมาณสูง ซึ่ง Aspergillus flavus เป็นเชื้อราที่สามารถสร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน (alfatoxin) ได้ดีกว่าเชื้อราชนิดอื่นๆ และพบมากบนถั่วลิสง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดฟีนอลิกจากพืชสำหรับยับยั้งเชื้อราในบรรจุภัณฑ์ถั่วลิสง แทนการใช้สารเคมี โดยเปรียบเทียบสารฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง แล้วทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus จากนั้นเตรียมฟิล์มแป้งมันสำปะหลัง โดยผสมสารสกัดฟีนอลิกจากพืชวงศ์ขิง แล้วทดสอบสมบัติเชิงกลของฟิล์ม และประสิทธิภาพของฟิล์มแป้งมันสำปะหลัง ที่เติมสารสกัดฟีนอลิกจากพืชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ถั่วลิสง ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อราได้ และยังนำมาใช้ในการลดการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในผลิตผลเกษตรได้อย่างปลอดภัย