สีย้อมเซลล์จากผงบีทรูทที่ได้จากการอบแห้งแบบแช่แข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอมปวีร์ อรรถเลิศลักษณ์, บุญญิศา ศรีสันต์, ศมิษฐา วังทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่มากมายบนโลก อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งค้นพบ สิ่งมีชีวิตมีหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น จะช่วยทำให้รู้ความหลากหลายหรือกลไกการทำงานในสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากปัจจุบันมากขึ้น การศึกษาเหล่านี้ล้วนต้องมีตัวช่วยในการศึกษา สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีขนาดเล็กเกินนะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก จึงต้องใช้ตัวช่วย อย่างสีย้อมเซลล์ในการทำให้มองเห็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำเห็นถึงความสำคัญของสีย้อมเซลล์ จึงนำบีทรูทที่มีความแดงของสีแดงมาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำมาทดแทนหรือลดการใช้สีย้อมเซลล์ที่มีจากซาฟานีน